"Nowe kwalifikacje- Nowy start"

Fundacja "HEALTH&EDUCATION" CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

z siedzibą  w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33 jest realizatorem  projektu :

 

,,Nowe kwalifikacje - Nowy start

 

 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

 

Działanie:  10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

 

 

Okres realizacji projektu : 01.06.2017 r. - 30.11.2018 r.

 

Całkowita wartość Projektu: 299 375,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 269 437,50 zł.

 

Wkład własny: 29 937,50 zł.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego w formie zajęć pozaszkolnych w zakresie białych zawodów poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 40 osób w wieku ponad 50 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej ale i wszystkich innych kompetencji przekrojowych (wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie). Poprzez tworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji zawodowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników przedłoży się w wzrost zatrudnienia w regionie, a przede wszystkim realizacja kształcenia w formach pozaszkolnych osób dorosłych uczestniczących w projekcie z własnej inicjatywy, umożliwi podniesienie ich kompetencji, co podniesie ich samoocenę i w znacznym stopniu ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Cel projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

• rozwój kompetencji miękkich - udział w treningach rozwojowych;

• rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z branży medycznej w zakresie ich udziału w procesie kształcenia;

• zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie pracy w białej branży potwierdzonych egzaminem OKE- udział w KKZ,

• promowanie samodzielnego myślenia i kreatywności, pracy zespołowej w procesie poznawania świata u osób biorących udział w projekcie - poprzez wdrażanie systemu indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno - zawodowego dla dorosłych.

Powyższe cele wpłyną w ogromnym stopniu na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w zakresie dopasowania systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i zwiększą szansę uczestników na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Wsparcie zaplanowano tak, aby najpierw wyeliminować trudności związane z brakiem umiejętności i kompetencji miękkich a następnie podnieść kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomami (egz. zew. OKE) w zawodach deficytowych w białej branży przy udziale pracodawców.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki (1 i 3): 

1.         na dzień zgłoszenia się do projektu ma ukończone 50 lat;

2.         zamieszkały/a (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie dolnośląskim, w szczególności obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej bądź powiatów sąsiadujących;

3.         jest osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych (maksymalnie wykształcenie średnie), która z własnej inicjatywy chce podnieść kwalifikacje zawodowe.

 

Priorytetowo kwalifikowane będą osoby:

a.         bierne zawodowo, nieaktywne zawodowo

b.         mieszkające na obszarach wiejskich

c.         osoby niepełnosprawne

d.         osoby z wykształceniem podstawowym

 

 

Przewidziane wsparcie:

 

1.                  Doradztwo edukacyjno – zawodowe

 

Doradztwo edukacyjno- zawodowe podzielone zostało na 2 etapy:

1 etap: doradztwo zawodowe indywidualne dla uczestników projektu;

2 etap: doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe.

 

Pracodawcy oczekują od absolwentów kształcenia zawodowego nie tylko wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności i kompetencji miękkich. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno – zawodowej, umiejętność podejmowania trafnych wyborów zawodowych.

W ramach etapu zaplanowano:

A) doradztwo zawodowe grupowe m.in. określenie barier i predyspozycji zawodowych w kontekście wybranego kierunku kształcenia oraz przyszłej pracy zawodowej, CV Point - konsultacja dokumentów aplikacyjnych itp.

B) warsztaty grupowe z trenerem przedsiębiorczości: warsztaty m.in. z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja bez przemocy itp.

 

2.                  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Dla wszystkich uczestników (40 osób) zaplanowano kwalifikacyjne kursy zawodowe kończące się uzyskaniem dyplomu po zdaniu egzaminu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zawody w jakich zostaną zrealizowane KKZ wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy – zawody deficytowe w powiecie kłodzkim w zakresie białej branży.

 

W ramach projektu proponujemy do wyboru kursy:

 

1. Asystent osoby niepełnosprawnej (498 h) - 1 grupa 20 osobowa

Program obejmuje m.in.:

a) Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

b) Język migowy

c) Elementy anatomii i patologii człowieka

d) Opieka i pielęgnacja człowieka

e) Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

f) Umiejętności opiekuńcze

g) Terapia zajęciowa i aktywizacja

h) Zajęcia praktyczne

 

2. Opiekun osoby starszej (498 h) – 1 grupa 20 osobowa

Program obejmuje m.in.:

a) Organizacja opieki nad osobą starszą

b) Język migowy

c) Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

d) Metodyka pracy opiekuńczej

e) Umiejętności opiekuńcze

f) Aktywizacja społeczna

 

Zajęcia realizowane będą w wymiarze 6 godzin/dzień.

W miesiącu przewiduje się realizację 30 – 36 godz. zajęć w dni powszednie jak i w weekendy.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Do ich realizacji zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z branży medycznej.

Uczestnicy otrzymaj materiały szkoleniowe w postaci kompletu książek oraz osobom z obszarów wiejskich zwracany będzie koszt dojazdu (dla ok.  50% uczestników) i/lub wynajęty zostanie bus, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

W trakcie kursów zapewniony zostanie poczęstunek J

 

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród osób 50+ tak by mogli oni podjąć zatrudnienie adekwatne do rynku pracy.

 

 

 

Biuro Projektu:

Medyczne Studium Zawodowym dla Dorosłych w Kłodzku

ul. Stefana Okrzei 8, 57-300 Kłodzko

tel.: 74 867 70 93

kom.: 512 899 706

E-mail: kierownik.rpo@medyk.szkola.pl

 

Zapraszamy do udziału w projekcie J

 

Wszelkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępne na stroni

 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 279231

  Dzisiaj: 89

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 6
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 21
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com