Zapytanie ofertowe….

Aktualizacja z dnia 11.10.2021

Zachęcamy do udziału w prowadzonym zapytaniu ofertowym na:
„II etap budowy budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku poprzez rozbudowę budynku głównego i adaptację poddasza”
Termin na składanie ofert 13.10.2021 godzina 14.00
Więcej informacji znajduje się: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71497

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz równe traktowanie Wykonawców i czas niezbędny na złożenie oferty, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2021 r. do godz. 14.00.
Wobec powyższego Rozdział VII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2021do godz. 14.00.”