II etap budowy budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku poprzez rozbudowę budynku głównego i adaptację poddasza

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą w Kłodzku, ul. Warty 21 realizuje projekt pn.:

,,II etap budowy budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kłodzku poprzez rozbudowę budynku głównego i adaptację poddasza’’

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa Nr 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie: 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne

 

Projekt zakłada rozbudowę, adaptację poddasza oraz zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego obiektu pełniącego funkcję Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kłodzku w celu poszerzenia dostępności i podniesienia jakości nauki zawodu. Inwestycja to II etap budowy.

Wcześniejszy zaowocował stworzeniem nowych laboratoriów, pracowni służących praktycznej nauce zawodu oraz wyposażeniem w infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt.

Efektem rzeczowym realizacji projektu będzie dobudowa do istniejącego budynku MCKZ nowej 3-kondygnacyjnej części oraz adaptacja poddasza. Zostaną utworzone nowe sale wykładowe oraz sala symulacyjna pod kierunek terapeuta zajęciowy. Planowany jest również zakup sprzętu zgodny z obecnymi wymogami i standardami, ponadto zagwarantowane zostanie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

 

 • całkowita wartość projektu: 3 518 515,58 zł.
 • kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem: 3 401 536,18 zł.
 • kwota wydatków niekwalifikowalnych ogółem: 116 979,40 zł.
 • kwota dofinansowania ogółem: 2 891 305,75 zł.
 • poziom dofinansowania EFRR: 85,00 %
 • kwota wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowalnych: 510 230,43 zł

Okres realizacji projektu: 19.02.2018 – 31.10.2022

 

Wskaźniki realizacji celu projektu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 1 obiekt;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 obiekt;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – ogółem: 5 osób;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety: 3 osoby;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni: 2 osoby;
 • Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 110 osób.